سازمان چاپ پیام ثمین

Salon - Slide 1

طرح شماتیک لیبل CD

در سفارش فرم های قالب دار طرح مورد نظر باید تا قسمت های هاشور خورده ادامه داشته باشد قسمت سفید در تصاویر شماتیک شکل نهایی سفارش قالب دار است که در حال حاضر در این تصویر لیبل CD می باشد جهت مشاوره طراحی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

Salon - Slide 1

طرح شماتیک پاکت CD

در سفارش فرم های قالب دار طرح مورد نظر باید تا قسمت های هاشور خورده ادامه داشته باشد قسمت سفید در تصاویر شماتیک شکل نهایی سفارش قالب دار است که در حال حاضر در این تصویر پاکت CD می باشد جهت مشاوره طراحی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

Salon - Slide 1

طرح شماتیک فولدر A4

در سفارش فرم های قالب دار طرح مورد نظر باید تا قسمت های هاشور خورده ادامه داشته باشد قسمت سفید در تصاویر شماتیک شکل نهایی سفارش قالب دار است که در حال حاضر در این تصویر فولدر A4 می باشد جهت مشاوره طراحی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.