سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ پاکت گلاسه 135 گرم

پاکت نامه

تومان150/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     1000 عدد

پاکت نامه

تومان250/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     2000 عدد

پاکت نامه

تومان500/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     5000 عدد

Aپاکت 5

تومان175/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     1000 عدد

Aپاکت 5

تومان300/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     2000 عدد

Aپاکت 5

تومان600/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     5000 عدد

Aپاکت 4

تومان340/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     1000 عدد

Aپاکت 4

تومان580/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     2000 عدد

Aپاکت 4

تومان1/160/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     5000 عدد