سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ پاکت کتان 120 گرم

پاکت نامه

تومان170/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     1000 عدد

Aپاکت 5

تومان215/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     1000 عدد

Aپاکت 4

تومان410/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     1000 عدد

Aپاکت 3

تومان780/000

یک رو     7 روز کاری     475*670     1000 عدد