سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ پاکت تحریر 80 گرم

پاکت نامه

تومان130/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     1000 عدد

پاکت نامه

تومان180/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     2000 عدد

پاکت نامه

تومان360/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     5000 عدد

Aپاکت 5

تومان165/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     1000 عدد

Aپاکت 5

تومان250/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     2000 عدد

Aپاکت 5

تومان500/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     5000 عدد

Aپاکت 4

تومان300/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     1000 عدد

Aپاکت 4

تومان470/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     2000 عدد

Aپاکت 4

تومان900/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     5000 عدد