سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ پاکت تحریر 100 گرم

پاکت نامه

تومان180/000

یک رو     7 روز کاری     230*260     1000 عدد

Aپاکت 5

تومان220/000

یک رو     7 روز کاری     245*345     1000 عدد

Aپاکت 4

تومان340/000

یک رو     7 روز کاری     345*480     1000 عدد