سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان200/000

یک رو     6 ساعت     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان280/000

دو رو     6 ساعت     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان110/000

یک رو     6 ساعت     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان140/000

دو رو     6 ساعت     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان60/000

یک رو     6 ساعت     105*148     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم ابعاد استاندارد

تومان85/000

دو رو     6 ساعت     105*148     2000 عدد