سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ قبض گلاسه با زیره تحریر 80 گرم ( چهار رنگ)

قبض A5 گلاسه

تومان250/000

دو نسخه     11 روز کاری     148*210     1000 شماره

قبض B5 گلاسه

تومان275/000

دو نسخه     11 روز کاری     176*250     1000 شماره

قبض A5 گلاسه

تومان425/000

دو نسخه     11 روز کاری     148*210     2000 شماره

قبض B5 گلاسه

تومان450/000

دو نسخه     11 روز کاری     176*250     2000 شماره

قبض A5 گلاسه

تومان900/000

دو نسخه     11 روز کاری     148*210     5000 شماره

قبض B5 گلاسه

تومان1/025/000

دو نسخه     11 روز کاری     176*250     5000 شماره

قبض گلاسه تک برگی - (A4-1/3)

تومان310/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     3000 شماره

قبض گلاسه تک برگی - (A4-1/3)

تومان495/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     6000 شماره

قبض گلاسه تک برگی - (A4-1/3)

تومان690/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     9000 شماره