سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ قبض A4 ( تک رنگ )

نسخه اول قبض های دو برگی 80 گرم و زیره 60 گرم ایرانی است

قبض تحریر 80 گرم تک برگی - (A4-1/3)

تومان170/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     3000 شماره

قبض تحریر 80 گرم تک برگی - (A4-1/3)

تومان260/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     6000 شماره

قبض تحریر 80 گرم تک برگی - (A4-1/3)

تومان350/000

یک نسخه     8 روز کاری     95*210     9000 شماره

قبض تحریر 80 گرم دو برگی - (A4-1/3)

تومان230/000

دو نسخه     8 روز کاری     95*210     3000 شماره

قبض تحریر 80 گرم دو برگی - (A4-1/3)

تومان375/000

دو نسخه     8 روز کاری     95*210     6000 شماره

قبض تحریر 80 گرم دو برگی - (A4-1/3)

تومان505/000

دو نسخه     8 روز کاری     95*210     9000 شماره