سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور کاربن لس ( چهار رنگ ) فوری

زمان دریافت فایل شنبه تا چهار شنبه قبل از ساعت 11 تحویل دو روزکاری بعد ساعت 20

فاکتور A5

تومان215/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان255/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان315/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان390/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان325/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان440/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان505/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان640/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان625/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A5

تومان855/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان1/000/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان1/400/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     5000 شماره