سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور کاربن لس ( دو رنگ )

چاپ دو رنگ در فرم های عمومی فاکتور فقط قرمز و مشکی می باشد

فاکتور A5

تومان135/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان195/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان250/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان325/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A3

تومان435/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور A3

تومان570/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور B5

تومان165/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B5

تومان235/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان280/000

دو نسخه     6 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان405/000

سه نسخه     6 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور A6

تومان175/000

دو نسخه     6 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A6

تومان250/000

سه نسخه     6 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A5

تومان250/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان320/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان440/000

دو نسخه     6 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A4

تومان530/000

سه نسخه     6 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A3

تومان700/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور A3

تومان915/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور B5

تومان270/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B5

تومان385/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B6

تومان190/000

دو نسخه     6 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B6

تومان250/000

سه نسخه     6 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B4

تومان465/000

دو نسخه     6 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور B4

تومان700/000

سه نسخه     6 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور A6

تومان375/000

دو نسخه     6 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A6

تومان515/000

سه نسخه     6 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A5

تومان515/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A5

تومان685/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان875/000

دو نسخه     6 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A4

تومان1/080/000

سه نسخه     6 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/420/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/980/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور B5

تومان550/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B5

تومان765/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B6

تومان400/000

دو نسخه     6 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B6

تومان525/000

سه نسخه     6 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B4

تومان1/020/000

دو نسخه     6 روز کاری     250*350     5000 شماره

فاکتور B4

تومان1/415/000

سه نسخه     6 روز کاری     250*350     5000 شماره