سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور کاربن لس ( تک رنگ ) فوری

زمان دریافت فایل شنبه تا چهار شنبه قبل از ساعت 11 تحویل ساعت 20 روز بعد

فاکتور A5

تومان135/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان185/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان200/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان260/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان225/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان285/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان335/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان470/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان450/000

دو نسخه     2 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A5

تومان635/000

سه نسخه     2 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان750/000

دو نسخه     2 روز کاری     297*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان1/000/000

سه نسخه     2 روز کاری     297*210     5000 شماره