سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور تحریر 80 گرم با زیره الوان 60 گرم ( چهار رنگ )

فاکتور A5

تومان175/000

دو نسخه     8 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان240/000

سه نسخه     8 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان265/000

دو نسخه     8 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان360/000

سه نسخه     8 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A3

تومان455/000

دو نسخه     8 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور A3

تومان530/000

سه نسخه     8 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور B5

تومان200/000

دو نسخه     8 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B5

تومان265/000

سه نسخه     8 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان375/000

دو نسخه     8 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان495/000

سه نسخه     8 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور A6

تومان210/000

دو نسخه     8 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A6

تومان290/000

سه نسخه     8 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A5

تومان280/000

دو نسخه     8 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان385/000

سه نسخه     8 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان430/000

دو نسخه     8 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A4

تومان590/000

سه نسخه     8 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A3

تومان720/000

دو نسخه     8 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور A3

تومان890/000

سه نسخه     8 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور B5

تومان335/000

دو نسخه     8 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B5

تومان430/000

سه نسخه     8 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B6

تومان260/000

دو نسخه     8 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B6

تومان335/000

سه نسخه     8 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B4

تومان575/000

دو نسخه     8 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور B4

تومان755/000

سه نسخه     8 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور A6

تومان410/000

دو نسخه     8 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A6

تومان575/000

سه نسخه     8 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A5

تومان575/000

دو نسخه     8 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A5

تومان710/000

سه نسخه     8 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان840/000

دو نسخه     8 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A4

تومان1/060/000

سه نسخه     8 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/475/000

دو نسخه     8 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/860/000

سه نسخه     8 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور B5

تومان550/000

دو نسخه     8 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B5

تومان795/000

سه نسخه     8 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B6

تومان445/000

دو نسخه     8 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B6

تومان675/000

سه نسخه     8 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B4

تومان750/000

دو نسخه     8 روز کاری     250*350     5000 شماره

فاکتور B4

تومان1/165/000

سه نسخه     8 روز کاری     250*350     5000 شماره