سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور تحریر 80 گرم با زیره الوان 60 گرم ( دو رنگ )

چاپ دو رنگ در فرم های عمومی فاکتور فقط قرمز و مشکی می باشد

فاکتور A5

تومان125/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A5

تومان175/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان185/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A4

تومان255/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*210     1000 شماره

فاکتور A3

تومان325/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور A3

تومان470/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     1000 شماره

فاکتور B5

تومان145/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B5

تومان200/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان255/000

دو نسخه     6 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور B4

تومان360/000

سه نسخه     6 روز کاری     353*250     1000 شماره

فاکتور A6

تومان145/000

دو نسخه     6 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A6

تومان215/000

سه نسخه     6 روز کاری     105*148     2000 شماره

فاکتور A5

تومان215/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A5

تومان290/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     2000 شماره

فاکتور A4

تومان325/000

دو نسخه     6 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A4

تومان470/000

سه نسخه     6 روز کاری     210*297     2000 شماره

فاکتور A3

تومان530/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور A3

تومان715/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     2000 شماره

فاکتور B5

تومان265/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B5

تومان345/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     2000 شماره

فاکتور B6

تومان175/000

دو نسخه     6 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B6

تومان250/000

سه نسخه     6 روز کاری     125*176     2000 شماره

فاکتور B4

تومان450/000

دو نسخه     6 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور B4

تومان600/000

سه نسخه     6 روز کاری     250*353     2000 شماره

فاکتور A6

تومان280/000

دو نسخه     6 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A6

تومان400/000

سه نسخه     6 روز کاری     105*148     5000 شماره

فاکتور A5

تومان400/000

دو نسخه     6 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A5

تومان575/000

سه نسخه     6 روز کاری     148*210     5000 شماره

فاکتور A4

تومان655/000

دو نسخه     6 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A4

تومان833/000

سه نسخه     6 روز کاری     210*297     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/170/000

دو نسخه     6 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور A3

تومان1/680/000

سه نسخه     6 روز کاری     297*420     5000 شماره

فاکتور B5

تومان480/000

دو نسخه     6 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B5

تومان655/000

سه نسخه     6 روز کاری     176*250     5000 شماره

فاکتور B6

تومان315/000

دو نسخه     6 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B6

تومان426/000

سه نسخه     6 روز کاری     125*176     5000 شماره

فاکتور B4

تومان630/000

دو نسخه     6 روز کاری     250*350     5000 شماره

فاکتور B4

تومان915/000

سه نسخه     6 روز کاری     250*350     5000 شماره