سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ فاکتور رسمی دارایی ( مالیاتی )

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) - کاربن لس - تک رنگ

تومان215/000

دو نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) - کاربن لس - تک رنگ

تومان325/000

سه نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) - مخصوص پرینتر

تومان240/000

دو نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) - مخصوص پرینتر

تومان355/000

سه نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) معمولی

تومان165/000

دو نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره

فاکتور رسمی دارایی A4 ( مالیاتی ) معمولی

تومان240/000

سه نسخه     3 روز کاری     210*297     1000 شماره