سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت سربرگ کتان 120 گرم سایز استاندارد

سربرگ کتان 120 گرم سایز استاندارد

تومان210/000

یک رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ کتان 120 گرم سایز استاندارد

تومان260/000

دو رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ کتان 120 گرم سایز استاندارد

تومان111/000

یک رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ کتان 120 گرم سایز استاندارد

تومان135/000

دو رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد