سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان110/000

یک رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان175/000

دو رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان150/000

یک رو     2 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان230/000

دو رو     2 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان135/000

یک رو     7 روز کاری     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان195/000

دو رو     7 روز کاری     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان195/000

یک رو     2 روز کاری     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان260/000

دو رو     2 روز کاری     210*297     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان235/000

یک رو     7 روز کاری     210*297     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان285/000

دو رو     7 روز کاری     210*297     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان340/000

یک رو     2 روز کاری     210*297     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان390/000

دو رو     2 روز کاری     210*297     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان60/000

یک رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان85/000

دو رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان80/000

یک رو     2 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان115/000

دو رو     2 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان72/000

یک رو     7 روز کاری     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان100/000

دو رو     7 روز کاری     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان100/000

یک رو     2 روز کاری     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان130/000

دو رو     2 روز کاری     148*210     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان120/000

یک رو     7 روز کاری     148*210     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان145/000

دو رو     7 روز کاری     148*210     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان170/000

یک رو     2 روز کاری     148*210     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان200/000

دو رو     2 روز کاری     148*210     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان35/000

یک رو     7 روز کاری     105*148     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان45/000

دو رو     7 روز کاری     105*148     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان45/000

یک رو     2 روز کاری     105*148     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان60/000

دو رو     2 روز کاری     105*148     1000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان40/000

یک رو     7 روز کاری     105*148     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان50/000

دو رو     7 روز کاری     105*148     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان50/000

یک رو     2 روز کاری     105*148     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان65/000

دو رو     2 روز کاری     105*148     2000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان70/000

یک رو     7 روز کاری     105*148     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان85/000

دو رو     7 روز کاری     105*148     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان85/000

یک رو     2 روز کاری     105*148     5000 عدد

سربرگ تحریر 80 گرم سایز استاندارد

تومان100/000

دو رو     2 روز کاری     105*148    5000 عدد