سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ سربرگ تحریر 100 گرم سایز استاندارد

سربرگ تحریر 100 گرم سایز استاندارد

تومان145/000

یک رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 100 گرم سایز استاندارد

تومان245/000

دو رو     7 روز کاری     210*297     1000 عدد

سربرگ تحریر 100 گرم سایز استاندارد

تومان75/000

یک رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد

سربرگ تحریر 100 گرم سایز استاندارد

تومان125/000

دو رو     7 روز کاری     148*210     1000 عدد