سازمان چاپ پیام ثمین

تعرفه ها

قیمت چاپ ست اداری

ست اداری تحریر 80 گرم

تومان480/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

2000      :      Aسربرگ 5

2000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری تحریر 100 گرم

تومان500/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

2000      :      Aسربرگ 5

2000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری کتان 120 گرم

تومان585/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

2000      :      Aسربرگ 5

2000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری تحریر 80 گرم

تومان480/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

3000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری تحریر 100 گرم

تومان500/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

3000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری کتان 120 گرم

تومان585/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

3000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

-      :      Aپاکت 4

ست اداری تحریر 80 گرم

تومان500/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

1000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

1000      :      Aپاکت 4

ست اداری تحریر 100 گرم

تومان560/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

1000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

1000      :      Aپاکت 4

ست اداری کتان 120 گرم

تومان620/000

یک رو     7 روز کاری

-      :      Aسربرگ 6

-      :      Aسربرگ 5

1000      :      Aسربرگ 4

پاکت نامه      :      1000

1000      :      Aپاکت 4